Cơ cấu tổ chức

Module có chức năng quản lý thông tin và hiển thị thông tin cán bộ ra bên ngoài site để tiện trong việc truy cứu thông tin của các bộ. Đặc biệt, với tính năng tùy biến trường dữ liệu, người quản trị có thể dễ dàng cập nhật các trường thông tin phù hợp với đặc trưng của tổ chức mình

Module Cơ cấu tổ chức

 

Module cơ cấu tổ chức thể hiện rõ các thành phần của một doanh nghiệp, cơ quan như: bộ phận, chức vụ, trình độ chuyên môn, …. Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và phát triển.
 • Danh sách bộ phận
 • Danh sách cán bộ
 • Thêm cán bộ
 • Tùy biến dữ liệu
 • Hiển thị danh sách cán bộ site
 • Xem chi tiết thông tin cán bộ
 • Danh sách bộ phận: Ở danh sách bộ phận chứa tất cả thông tin bộ phận giúp người dùng có cái nhìn tổng quát về các bộ phận. Tại đây người dùng có thể sửa, xóa bộ phận hoặc tùy chỉnh tình trạng hoạt động của bộ phận.

Hình 1: Giao diện danh sách các bộ phận 

 • Danh sách cán bộ: Ở danh sách cán bộ thể hiện tất cả thông tin cán bộ. Tại đây người dùng có thể thể, sửa, xóa bộ phận hoặc tùy chỉnh tình trạng hoạt động của bộ phận. Và nhập từ file để hiển thị danh sách cán bộ.

Hình 2: Giao diện danh sách cán bộ.

 • Thêm cán bộ: Ở mục này người dùng có thể thêm cán bộ,người dùng cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và lưu. Sau khi lưu cán bộ sẽ được hiển thị ngoài danh sách cán bộ.

Hình 3: Giao diện thêm cán bộ.

 • Tùy biến dữ liệu: Ở mục này người dùng muốn thêm trường dữ liệu nhưng không can thiệp trực tiếp vào lập trình thì tùy biến dữ liệu sẽ giúp người dùng thêm các trường tùy biến vào giao diện.

Hình 4: Giao diện tùy biến dữ liệu.

 • Hiển thị danh sách cán bộ site: Mục này cho phép người dùng xem danh sách cán bộ ở ngoài site.

Hình 5: Giao diện danh sách cán bộ ngoài trang chủ.

 • Xem chi tiết thông tin cán bộ: Ở mục này người dùng có thể xem thông tin chi tiết cán bộ. Ở mục chi tiết cán bộ sẽ thể hiện đầy đủ thông tin của cán bộ cần xem.

Hình 6: Giao diện chi tiết cán bộ ngoài trang chủ.