Liên hệ

Module liên hệ cung cấp biểu mẫu cho việc kết nối giữa người dùng với quản trị website. Module cung cấp môi trường để quản lý các thư liên hệ được gửi đến một cách khoa học
Module Tin tức
 

Module liên hệ giúp bạn quản lý được quản lý được các liên hệ của mình, tạo và gửi phản hồi từ các liên hệ.

  • Quản lý liên hệ
  • Các bộ phận
  • Nhân viên hỗ trợ
  • Gửi phản hồi
  • Quản lý liên hệ: Ở danh mục này người dùng có thể quản lý tới các liên hệ của mình,  xem danh sách các phản hồi.

Hình 37: Giao diện danh sách liên hệ (module liên hệ).

 
  • Các bộ phận: Ở danh mục này người dùng có thể quản lý các bộ phận, thêm, sửa, xóa các bộ phận. Điều chỉnh trạng thái các bộ phận, và chọn bộ phận mặc định.

Hình 38: Giao diện danh sách bộ phận (module liên hệ).

  • Nhân viên hỗ trợ: Danh mục này cho phép người dùng quản lý nhân viên hỗ trợ và tạo nhân viên hỗ trợ, quản lý nhân viên hỗ trợ theo bộ phận.

 

Hình 39: Giao diện danh sách nhân viên hỗ trợ (module liên hệ).

  • Gửi phản hồi: Danh mục này người dùng dùng để gửi phản hồi tới email của người cần phản hồi.

Hình 39: Giao diện gửi phản hồi (module liên hệ).