Quản lý văn bản

Module văn bản

Module văn bản giúp thể hiện rõ ràng các văn bản, các công văn từ các bộ phận, cơ quan của doanh nghiệp. 

  • Loại văn bản
  • Danh sách văn bản
  • Thêm văn bản
  • Danh sách văn bản site
  • Xem chi tiết văn bản
  • Loại văn bản:  Ở mục này người dùng có thể xem loại văn bản, thêm, sửa, xóa loại văn bản. tùy chỉnh hoạt động của văn bản, chọn ngày mới của văn bản.

Hình 1: Giao diện loại văn bản.

  • Danh sách văn bản:  Ở mục này người dùng có thể xem danh sách văn bản, sửa hoặc xóa, tùy chỉnh hoạt động danh sách văn bản.

Hình 2: Giao diện danh sách văn bản.

  • Thêm văn bản:  Ở mục này người dùng dùng để thêm văn bản để hiển thị  văn bản ra ngoài site.

Hình 3: Giao diện Thêm mới văn bản

  • Danh sách văn bản site: Khi người dùng thêm một văn bản xong thì văn bản ấy sẽ được hiển thị ở danh sách văn bản, nếu văn bản có file đính kèm thì người dùng có thể tải xuống file đính kèm.

 

Hình 4: Giao diện danh sách văn bản tại trang chủ.

  • Xem chi tiết văn bản: Khi click vào trang chi tiết văn bản, văn bản sẽ được hiển thị đầy đủ chi tiết cho người dùng.

Hình 5: Giao diện xen  chi tiết văn bản tại trang chủ