Quản lý văn bản

Module cho phép xây dựng hệ thống quản lý văn bản, công văn trong các tổ chức

Module văn bản

Module văn bản giúp thể hiện rõ ràng các văn bản, các công văn từ các bộ phận, cơ quan của doanh nghiệp. 

  • Loại văn bản
  • Danh sách văn bản
  • Thêm văn bản
  • Danh sách văn bản site
  • Xem chi tiết văn bản
  • Loại văn bản:  Ở mục này người dùng có thể xem loại văn bản, thêm, sửa, xóa loại văn bản. tùy chỉnh hoạt động của văn bản, chọn ngày mới của văn bản.

Hình 1: Giao diện loại văn bản.

  • Danh sách văn bản:  Ở mục này người dùng có thể xem danh sách văn bản, sửa hoặc xóa, tùy chỉnh hoạt động danh sách văn bản.

Hình 2: Giao diện danh sách văn bản.

  • Thêm văn bản:  Ở mục này người dùng dùng để thêm văn bản để hiển thị  văn bản ra ngoài site.

Hình 3: Giao diện Thêm mới văn bản

  • Danh sách văn bản site: Khi người dùng thêm một văn bản xong thì văn bản ấy sẽ được hiển thị ở danh sách văn bản, nếu văn bản có file đính kèm thì người dùng có thể tải xuống file đính kèm.

 

Hình 4: Giao diện danh sách văn bản tại trang chủ.

  • Xem chi tiết văn bản: Khi click vào trang chi tiết văn bản, văn bản sẽ được hiển thị đầy đủ chi tiết cho người dùng.

Hình 5: Giao diện xen  chi tiết văn bản tại trang chủ